• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
  • 89 649 16 04
  • ZARZĄDZENIE NR 0050-35/2020 BURMISTRZA MIASTA IŁAWY z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.