• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę nowego samochodu ciężarowego – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Listopad 18, 2020 |

  Iława, dnia 26.11.2020 r.

  IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU,

  TURYSTYKI I REKREACJI

  14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B

   

    

  Do wszystkich zainteresowanych

   Dotyczy postępowania znak: ZO.271.1.2020, na dostawę nowego samochodu ciężarowego – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Unieważnienie postępowania znak: ZO.271.1.2020

  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.11.2020 r. na dostawę nowego samochodu ciężarowego  – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

  Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 27.11.2020 roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe,
  a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

  Dyrektor ICSTiR

  Wojciech Żmudziński

  1. Unieważnienie postępowania znak: ZO.271.1.2020 z dnia 26.11.2020

  __________________________________

  Iława, dnia 18.11.2020 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Na dostawę nowego samochodu ciężarowego

  – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

   

  • I. Zamawiający
  1. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  zwana w dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez dyrektora ICSTiR ,
  2. Adres Zamawiającego 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11B,
  3. Strona internetowa Zamawiającego: www.sport-ilawa.pl
  4. Adres e-mail: sekretariat-icstir@wp.pl
  5. telefon 89 644 85 32

   

  • II. Tryb udzielenia zamówienia:
  1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „ZO” bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę nowego samochodu ciężarowego – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (rok produkcji 2020). Postępowanie znak ZO.271.01.2020
  2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
  • Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. 2020 poz. 1740 ),
  • Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o:
  1. „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę;
  2. „ZO” – należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;
  3. „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.

   

   

  • III. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu ciężarowego – typu furgon dla Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (rok produkcji 2020).
  2. Wymagania dotyczące samochodu:
  • Fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
  • Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t. (prawo jazdy kat. B)
  • Nadwozie: wersja Furgon, przestrzeń ładunkowa bez szyb z pełnowymiarową przegrodą stalową oddzielającą kabinę od przestrzeni ładunkowej.
  • Spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,
  • Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: U. 2020 poz. 110) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • Mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym,
  • Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację i ubezpieczenie (wyciąg ze  świadectwa  homologacji  pojazdu,  sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), katalog części zamiennych, harmonogram i warunki niezbędnych przeglądów oraz czynności serwisowych.
  • Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio na:
   1. podzespoły mechaniczne,  elektryczne  i  elektroniczne  oraz  dodatkowe  wyposażenie, co najmniej na 24 miesiące,
   2. na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy,
   3. na perforację blach nadwozia, co najmniej 60 miesięcy,
   4. terminy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
    W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
  • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  • Kod Wspólnego Słownika Zamówień (PCV): 34136100-0 – Lekkie samochody półciężarowe,
  • Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę samochodu do siedziby Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B. Zamawiający wymaga  żeby  dostawa  samochodu  była  zrealizowana  w  dni   robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 9:00-14:00.
  • Wykonawca zapewni dostępność do, co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu na obszarze działania zamawiającego w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego,
  • Sposób realizacji: na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.

   

  • IV. Termin realizacji zamówienia:
  1. Dostawa i wydanie samochodu w miejsce wskazane w ZO – nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r.

   

  • V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

  1)    uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2)    posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji

  3)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  4)    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

  5)    posiadanie większości praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka

  6)    posiadanie prawo wyznaczenia lub odwołania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego zamawiającego

  7)    posiadanie prawa wywierania dominującego wpływu na zamawiającego zgodnie z umową zawartą z zamawiającym lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki,

  8)    będąc udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków u zamawiającego,

  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1)

   

  1. Pełna treść Zapytania Ofertowego ZO.271.01.2020 – do pobrania

  2. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA Postępowanie znak ZO.271.01.2020 z dnia 23.11.2020 r.