• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • VI Iławski Rajd Pływacki

  Maj 30, 2017 |

  VI Iławski Rajd Pływacki

  11.06.2017

   

  Biuro zawodów:
  Sala gimnastyczna Gimnazjum Samorządowego nr 1 w Iławie ul. Kościuszki 2
  czynne godz.. 8.00- 11.30
  Biuro zawodów, (weryfikacja zawodników i wypełnianie kart startowych)
  czynne w godz. 8:00 – 11:30
  Sala gimnastyczna Gimnazjum Samorządowego nr 1 ul. Kościuszki 2
  PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW

  Godzina 11.45 – otwarcie zawodów
  Godzina 12.00 START GŁÓWNY:

  – dystans FIT – 750 m,

  po wyjściu z wody ostatniego zawodnika dystansu FIT:
  – dystans MEGA-1500 m;
  – dystans GIGA-3000 m start wspólny
  Start z wody; trasa wg załączonej mapy.
  6. DYSTANSE I KATEGORIE
  Kategorie Rajdu Pływackiego:
  750 m FIT kategorie z podziałem:
  – mężczyźni do lat 16 (liczy się rok urodzenia – do rocznika 2001 włącznie)
  – kobiety do lat 16 (liczy się rok urodzenia – do rocznika 2001 włącznie)
  – mężczyźni OPEN
  – kobiety OPEN

  Osoby do lat 18 obowiązkowo muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie lub badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich.
  MEGA 1500m i GIGA 3000m
  MEGA -1500 m – OPEN- Kategorie z podziałem na kobiety i mężczyzn ze wskazaniem przy zgłoszeniu – (formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1)

  GIGA -3000 m (2 pętle po 1500 m) – OPEN – Kategorie z podziałem na kobiety i mężczyzn ze wskazaniem przy zgłoszeniu – (formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1)

  Uczestnikiem wyścigu GIGA może być wyłącznie osoba pełnoletnia (liczy się rok urodzenia)!
  Zmiana dystansu w trakcie trwania wyścigu skutkuje dyskwalifikacją!!!
  7. UCZESTNICTWO
  Rajd Pływacki ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie startują za okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego i oświadczenia o dobrym stanie zdrowia oraz umiejętnościach pozwalających na pokonanie dystansu 750 m./1500 m (wzór –załącznik nr 2)

  8. OPŁATY
  50 zł – dystans FIT, MEGA I GIGA płatne na konto organizatora do dnia 31 maja 2017 r. lub 70 zł płatne w biurze w dniu zawodów.
  Młodzież ucząca się -30 zł.
  W ramach opłaty zawodnik otrzymuje pakiet startowy.
  Warunkiem otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu pamiątkowego jest przesłanie zgłoszenia do dnia 31-05-2017 r. wraz z potwierdzeniem opłaty.
  Opłacenie w formie gotówkowej w kasie biura Rajdu nie daje gwarancji otrzymania pakietu startowego i medalu pamiątkowego w dniu imprezy. W tym przypadku medale i pakiety będą wydawane w terminie późniejszym na podstawie potwierdzenia wpłaty.
  Wpłaty proszę dokonywać na konto: uwaga zmiana nr konta w stosunku do roku ubiegłego
  BGŻ O/Iława 24 2030 0045 1110 0000 0254 7960
  W tytule przelewu: VI Rajd Pływacki Dookoła Małego Jezioraka – Imię i nazwisko startującego, rok urodzenia oraz dystans.
  9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY, OCENA WYNIKÓW.
  Rajd Pływacki zostanie przeprowadzony na dystansie FIT z podziałem na kategorie j.w.,
  dystans MEGA I GIGA w kategorii OPEN- bez podziału wiekowego, z podziałem na kobiety i mężczyzn.
  Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; w przypadku skrajnie złych warunków możliwe jest opóźnienie czasowe do 1 godziny.
  Pomiar czasu ręczny.
  10. NAGRODY
  Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wybrany dystans pływacki otrzymają pamiątkowe medale.
  W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn we wszystkich dystansach zostaną wręczone nagrody i statuetki za miejsca I-III
  Na dystansie 750m w kategorii do lat 16 M i do lat 16 K zostaną wręczone nagrody i statuetki za miejsca I-III
  Organizator przewiduje również wyróżnienie dla najstarszego uczestnika zawodów, który ukończy pełny dystans Rajdu Pływackiego (1500m lub 3000m)

  11. TERMIN I FORMA ZGŁOSZEŃ:
  Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 31.05.2017 r. wg załączonego wzoru dostępnego na stronie www.basen-orka.cba.pl , a w biurze zawodów 11-06-2017 r. od godziny 8:00 do godziny 11:30; w biurze opłata tylko gotówką wg pkt. 8 – Regulaminu.
  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Skafandry neoprenowe (tzw. pianki) dopuszczone są bez względu na temperaturę wody!!!
  Uczestnicy wypełniają karty startowe i podpisują oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych pretensji w stosunku do organizatora z tytułu udziału w VI Rajdzie Pływackim Dookoła Małego Jezioraka
  Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
  Opiekę medyczną zapewnia organizator
  Organizator przewiduje udział 100 zawodników, o przyznaniu pakietu decyduje kolejność zgłoszeń w przypadku większej ilości zgłoszeń pakiet startowy zostanie przesłany do zawodnika pocztą. Zgłoszony zawodnik startuje zgodnie z Regulaminem.
  Organizator posiada ubezpieczenie zawodów od nieszczęśliwych wypadków uczestników.
  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji w/w Regulaminu, do decydowania o sprawach dotyczących zawodów i nie zapisanych w Regulaminie oraz do wprowadzania zmian koniecznych do bezpiecznego przeprowadzenia zawodów w duch zasad fair-play.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VI RAJD PŁYWACKI DOOKOŁA MAŁEGO JEZIORAKA 2017

  Imię ………………………..………………………
  Nazwisko …………………………….………………….
  Data urodzenia …………………………….………………….
  Miejscowość …………………………….………………….
  Adres/tel/e-mail …………………………….………………….…………………………….…………………………………..…..
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Klub …………………………….………………….…………………………….……………………………………..

  Kategoria/dystans1: M/ K
  – 3000m
  – 1500m
  – 750m do lat 16;
  – 750 OPEN
  Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na:
  Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz.883 z późn. zm.) zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją imprezy. Zgadzam się także, aby moje dane (imię, nazwisko, klub, miasto) pojawiły się na elektronicznej liście zawodników publikowanej w Internecie.

  Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność, zapoznałem się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu VI Iławskiego Rajdu Pływackiego

  OŚWIADCZENIE/ZGODA RODZICÓW
  Wyrażam zgodę na udział syna /córki ………………………..……………………………………………………………
  w imprezie pływackiej długodystansowej, na wodach otwartych w dniu 11 czerwca 2017 r. w Iławie.
  Jednocześnie oświadczam, że w/w osoba nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w w/w tego typu imprezie, a stan zdrowia i umiejętności pływackie kwalifikują ją do ukończenia dystansu 750 m/1500
  Zawodnik zna i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu VI Rajdu Pływackiego Dookoła Małego Jezioraka

  Podpis rodziców/opiekunów prawnych(czytelny) Data:

  ……………………………………………………..….. Iława dn……………………..