• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Skatepark

  UCHWAŁA NR XLVI/383/17
  RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie korzystania ze skateparku przy ul. Sienkiewicza 1A
  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
  poz. 1785), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
  § 1. Ustala się regulamin korzystania ze skateparku przy ul. Sienkiewicza 1A w brzmieniu określonym w załączniku do
         niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
         Mazurskiego.
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  mgr Wojciech Szymański

  _______________________________________________________

   

  Regulamin korzystania ze skateparku


    1. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.
    2. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
    3. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby z podstawowymi umiejętnościami
        w zakresie korzystania ze sprzętu wykorzystywanego w skateparku.
    4. Uczestnicy korzystający ze skateparku mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu
        ochraniaczy.
    5. Osoby, które nie mają ukończone 18-tego roku życia mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką osób
       pełnoletnich.
    6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.


    7. Zabrania się:
    1) zostawiania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla innych użytkowników,
    2) zanieczyszczania skateparku,
    3) jazdy na mokrych, oszronionych i zaśnieżonych urządzeniach.


    8. Wszyscy uczestnicy korzystający ze skateparku zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom i poleceniom
        wydawanym przez osoby do tego upoważnione przez administratora.
    9. Każda osoba korzystająca ze skateparku zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do
        bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu.
  10. Na skateparku dopuszcza się korzystanie z urządzeń do tego przeznaczonych tj. rowerów BMX, deskorolek, rolek
        i hulajnóg.

  Pozostałe obiekty

  • Lodowisko
  • Sztuczne boisko
  • Statek Ilavia
  • Korty tenisowe
  • Stadion
  • Orliki
  • Hala sportowo-widowiskowa
  • Basen