• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

  Marzec 31, 2021 |

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

  Nazwa i adres podmiotu publicznego: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji; ul. Niepodległości 11 B; 14-200 Iława
  Numer identyfikacyjny REGON: 51960081800000
  Stan w dniu 01.01.2021 r.
  Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
  Dane kontaktowe: E-mail sekretariatu podmiotu: sekretariat@icstir.pl
  E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: administracja@icstir.pl
  Telefon kontaktowy: 89 644 85 32
  Data: 2021-03-05
  Miejscowość: Iława
  Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, Powiat iławski, Gmina Iława (gmina miejska)

  Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
  [ X ] 2) wojewody

  Dział 1. Dostępność architektoniczna
  Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 8

  1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
  [ X ] W części budynków tak, w części nie
  W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
  zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 5

  2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych? [ X ] TAK

  3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] TAK

  4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK

  5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] W części budynków tak, w części nie
  W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
  zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 1

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadzi działalność w 8 lokalizacjach. W 5 budynkach podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: Hala sportowa przy ul. Niepodległości 11 B, 2 Orliki 2012 przy ul. Poprzecznej oraz ul. Św. A. Boboli, Bazie wioślarskiej przy ul. Dąbrowskiego 11 B, Ekomarinie przy ul. Dąbrowskiego 11 A. W 3 lokalizacjach obiekty nie są całkowicie wolne od barier, tj. Centrum Turystyczno-Rekreacyjne (pływalnia) przy ul. Biskupskiej 2,
  Korty tenisowe i Stadion Miejski przy ul. Sienkiewicza 1A z uwagi na brak wind oraz schody – mimo iż obiekty zapewniają swobodny dostęp do korzystania z udostępnionej infrastruktury (w wyznaczonych miejscach), zapewniającej uczestnictwo lub udział w imprezach i korzystania z toalet. Hala sportowo-widowiskowa zapewnia możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób, tj.: pozbawione barier drogi ewakuacji drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, oświetlone drogi ewakuacji,przeszkolony personel.

  Dział 2. Dostępność cyfrowa
  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0

  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
  Liczba stron: 3
  Liczba aplikacji: 0

  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Adres strony internetowej: www.sport-ilawa.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

  Adres strony internetowej: www.basen-ilawa.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

  Adres strony internetowej: www.it-ilawa.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

  Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej: Wymienione strony są w trakcie przebudowy/modernizacji w wyniku której mają zostać uruchomione od czerwca 2021 r.

  Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
  e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

  2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 3

  3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE

  4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

  Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
  1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE

  2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE

  3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE

  4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

   

  Załącznik:

  Raport o stanie dostępności wydruk zgodny ze wzorem