• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”. Znak: ICSTIR.271.2.2019

  Listopad 27, 2019 |

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

   dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

  Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie

  prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
  zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  Postępowanie znak: ICSTIR.271.2.2019

  Załączone dokumenty:

  1. Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) w postępowaniu znak: ICSTIR.271.2.2019 z dnia 27.12.2019 r.
  2. Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści IWZ postępowanie znak: ICSTiR.271.2.2019 z dnia 02.12.2019.
  3. Zaktualizowany dokument IWZ postępowanie znak: ICSTiR.271.2.2019 z dnia 02.12.2019 r.
  4. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak: ICSTIR.271.2.2019 z dnia 06.12.2019 r.
  5. Informacja – OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – w postępowaniu ICSTIR.271.2.2019 z dnia 23.12.2019 r.
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: ICSTIR.271.2.2019 – z dnia 30.12.2019 r.