• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o naborze – Informator Turystyczny

  Lipiec 30, 2020 |

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji

  z dniem 30-07-2020 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  „INFORMATOR TURYSTYCZNY”

   w Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Iławie przy ul. Niepodległości 11B. 

  I.     Adres jednostki:

  Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji,  ul. Niepodległości 11 B, 14-200

  Iława, tel. 89 644-85-33, e-mail:  hala_sportowa@wp.pl

  II.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

  III.   Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie średnie  z co najmniej trzyletnim stażem pracy.
  3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
  4. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Nieposzlakowana opinia.

  IV. Wymagane kompetencje:

  1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunku turystycznym.
  2. Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
  3. Znajomość walorów turystycznych miasta, powiatu i regionu.
  4. Znajomość obsługi komputera – pakietów biurowych.
  5. Dyspozycyjność ( praca w systemie zmianowym, od maja do września również w weekendy)

  V. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność pracy w zespole.
  2. Umiejętność organizowania stanowiska pracy.
  3. Dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie.
  4. Umiejętność redagowania tekstów informacyjno – promocyjnych.
  5. Samodzielność w realizacji zadań.
  6. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
  7. Wysoka kultura osobista.
  8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
  9. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność.

  VI. Zakres zadań realizowanych na stanowisku pracy:

  1. Gromadzenie i aktualizacja danych turystycznych z terenu Iławy i okolic.
  2. Dystrybucja materiałów promocyjnych.
  3. Publikacja własnych materiałów promocyjno-informacyjnych i zamieszczanie ich na stronach www informacji turystycznej oraz na portalu miejskim.
  4. Współpraca z branżą i organizacjami pozarządowymi, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi
  5. Świadczenie poradnictwa i obsługa dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
  6. Sprzedaż pamiątek i wydawnictw turystycznych.
  7. Promocja walorów turystycznych Iławy i okolic.
  8. Organizacja i realizacja imprez i wydarzeń turystycznych i rekreacyjnych oraz udział w wydarzeniach turystyczno-promocyjnych, np. targi, imprezy plenerowe.
  9. Monitorowanie potrzeb turystów, prowadzenie statystyk dotyczących danych turystycznych miasta.

  VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

  1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania: załącznik nr 1 pdf lub w siedzibie ICSTiR).
  2. List motywacyjny,
  3. CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia
   i zajmowane stanowiska),
  4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
  5. Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
  6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
  8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Oświadczenie kandydata o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska,
  11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  * (druk oświadczeń w zakresie pkt 6-8,10,11 w załączniku:  oświadczenia-do-naboru.pdf )

   VIII.   Inne

  Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  IX.       Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

  Pierwszy etap – kwalifikacja formalna

  Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

  Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR.

                 

  Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji

  O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopię tych dokumentów. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

  Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

  Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

  Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP, stronie www Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR.

  X.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dopiskiem:
  Dotyczy naboru na stanowisko „Informator Turystyczny” w Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14-08-2020 r. do godz.12 00.

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.umilawa.pl/), stronie  ICSTiR (www.sport-ilawa.pl) w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

    

  Dyrektor ICSTiR
   mgr Wojciech Żmudziński

  ZAŁĄCZNIKI:

  Treść ogłoszenia 
  1. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
  2. Oświadczenia – załącznik nr 2
  3.  Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3