• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o naborze – GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Listopad 26, 2019 |

  Iława 10.12.2019 r.

  INFORMACJA
  O  WYNIKACH  NABORU  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
  GŁÓWNY KSIĘGOWY
  w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
  w wymiarze 1 etatu

          Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze w dniu 09.12.2019 r. wybrana została  Pani Dorota Kozłowska  z Iławy.

  Uzasadnienie: W dniu 03-12-2019 r. w wyniku oceny rozmowy rekrutacyjnej oraz dokumentów i posiadanych kwalifikacji uzyskała największą ilość punktów.

  Dyrektor ICSTiR

  Wojciech Żmudziński

  Oryginalna treść informacji o wyniku naboru z dnia 10.12.2019 r.

  ___________________________________________________

  Iława 26-11-2019 r.

   

  Informacja Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
  w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  „Główny Księgowy” w ICSTiR
  w wymiarze 1 etatu ogłoszonego w dniu 22-10-2019 r.

   

  Informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej na ww. wolne stanowisko urzędnicze, zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

  L.p. Imię nazwisko Miejsce zamieszkania
  1.  Magdalena Śmiechowska Nowe Miasto Lubawskie
  2.  Marzena Wardowska Iława
  3. Anna Kowalska Nowe Miasto Lubawskie
  4. Dorota Czosnowska Ostróda
  5. Dorota Kozłowska Iława
  6. Agnieszka Melka-Galik Iława


  Dyrektor ICSTiR

  Wojciech Żmudziński

  Oryginalna treść powyższej informacji. – link

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Iława, 22.10.2019 r.

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dniem  22.10.2019 r.
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Główny Księgowy
  w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie
  w wymiarze 1 etatu.

  I.  Adres jednostki:

  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
  Niepodległości 11 B, 14-200 Iława,
  tel. 89 644 85 33 lub 89 644 85 28, „sekretariat-icstir@wp.pl”

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  II. Liczba lub wymiar etatów:  1 etat

  III.  Wykształcenie: wyższe

   IV. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Staż pracy – minimum 3 lata.
  3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  6. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  –  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
  co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

  –      jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

  – posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   

  Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311)

  V. Wymagania dodatkowe:

  1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
  2. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
  3. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
  4. Znajomość:
  5. zagadnień rachunkowości budżetowej,
  6. przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  7. przepisów samorządowych,
  8. przepisów podatkowych i płacowych,
  9. przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS,
  10. przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,
  11. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych płacowych,
  12. ustawa o podatku od towarów i usług.

  VI. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

  1. Prowadzenie rachunkowości Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Iławie zgodnie z obowiązującymi przepisami – zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
  2. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego jednostki,
  5. Sporządzanie planu finansowego – nadzór nad terminową i prawidłową realizacją planu oraz bieżące dokonywanie korekt,
  6. Bieżąca analiza wydatków ponoszonych na działalność sportowo-turystyczno-rekreacyjną,
  7. Prowadzenie analizy wydatków klubów sportowych i innych stowarzyszeń w części dofinansowania z budżetu,
  8. Analiza i kontrola dochodów, nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki,
  9. Zapewnienie odpowiedniej obsługi kasowej – kontrola kasy głównej i kas fiskalnych oraz wszelkich stanowisk pracy, na których prowadzona jest działalność finansowa,
  10. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości
   i gospodarki finansowej,
  11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,
  12. Zapewnienie terminowego rozliczania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań (prowadzenie windykacji należności wymagalnych),
  13. Prowadzenie rejestru VAT – sprzedaży i zakupów oraz JPK,
  14. Analiza wynagrodzeń pracowniczych, kontrola naliczeń wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
  15. Nadzorowanie i realizacja umów pracy, umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
  16. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej,
  17. Współpraca z bankiem,
  18. Kierowanie Działem Księgowo-Administracyjnym (nadzór merytoryczny i organizacyjny),
  19. Współpraca z Wydziałem Finansowym i Budżetu Urzędu Miasta Iława,
  20. Wykonywanie innych czynności księgowych zleconych przez Dyrektora ICSTiR.

   VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania: załącznik nr 1).
  2. List motywacyjny.
  3. V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska).
  4. Kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
  5. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zatrudnienia (potwierdzające wymagany staż pracy).
  6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska. (druk oświadczeń pkt 6-8 w załączniku nr 2).
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

   

   VIII. Inne

  Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu Turystyki           i Rekreacji. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Miasta  Iławy,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

   

  IX. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

  Pierwszy etap – kwalifikacja formalna.

  Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

  Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i które zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona z Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR, ul. Niepodległości 11B

   

  Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są
  o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych
  w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

   

  Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.                                         Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

  Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP, stronie www Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR, ul. Niepodległości 11B

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju
  nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
  z dopiskiem:
  Nabór na stanowisko „Główny Księgowy”  ICSTiR.

   

   Oferty należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15-11-2019 r. do godz. 15.00.

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony
  w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.umilawa.pl/), stronie  ICSTiR (www.sport-ilawa.pl) w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B

   

  Informacje dodatkowe

  Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

  1. Informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny.
  2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.

   

  Dyrektor ICSTiR

  Wojciech Żmudziński

  ZAŁĄCZNIKI:

  Treść ogłoszenia 
  1. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
  2. Oświadczenia – załącznik nr 2
  3.  Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3