• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
  • 89 649 16 04
  • O nas

    Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji do życia powołane zostało 26 lutego 2004 roku. Tego dnia Rada Miasta Iława podjęła uchwałę, którą nowej jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej w Iławie, nie posiadającej osobowości prawnej i prowadzonej w formie jednostki budżetowej, nadała statut. Siedzibą Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji jest Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Niepodległości 11 B.

    Celem działalności Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej oraz zaspakajanie w tym zakresie indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Iławy. Do zakresu działań merytorycznych Centrum należy w szczególności upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji w mieście, organizacja i koordynowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych. Centrum zaspakaja też potrzeby mieszkańców miasta w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywnie uczestniczy w rozwoju sportu szkolnego oraz koordynuje zamierzeń i działań wszystkich organizacji sportowych w mieście, uwzględniając ich niezależność.
    Do kolejnych zadań należy współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i kulturalnymi. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji udostępnia również bazę sportowo-rekreacyjną w celu zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i różnych form rekreacji oraz dba o utrzymanie oraz rozbudowę własnej bazy sportowo-rekreacyjnej. W zakresie działań Centrum mieści się także administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami.

    Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obsługi tramwaju wodnego i innych jednostek pływających, organizacji imprez zleconych oraz wynajmowania obiektów sportowych i rekreacyjnych. Działalność gospodarcza obejmuje również dzierżawy pomieszczeń i prowadzenia reklamy w obiektach i innych miejscach na ten cel wyznaczonych. W gestii Centrum leży także organizacja wycieczek rekreacyjno-turystycznych, organizacja obozów sportowych, prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego oraz organizacja innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na realizację i rozszerzenie działalności statutowej Centrum.