• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • NOCNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ ORLIK IŁAWA 2020

  Czerwiec 23, 2020 |

   

   

  NOCNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ” ORLIK IŁAWA 2020
  REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS TRWANIA TURNIEJU
  Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu przez każdego uczestnika rozgrywek!!!

  ORGANIZATOR:
  Trenerzy: Łukasz Bedra oraz Iławskie Centrum Sporty Turystyki i Rekreacji.

  MIEJSCE ROZGRYWEK:
  Obiekt Sportowy „Orlik” w Iławie:, Ul. Poprzeczna 1,

  TERMIN ROZGRYWEK:
  Zgłoszenia do 26.06.2020r. do godz.19.00. Planowany początek turnieju 26.06.2020r.godz. 20.30 (termin może ulec zmianie)

  CEL IMPREZY:
  Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych.
  UCZESTNICTWO:
  W rozgrywkach mogą brać udział zespoły szkolne, zakłady pracy,drużyny podwórkowe, reprezentacje miejscowości
  SYSTEM ROZGRYWEK:
  W rozgrywka udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie- ukończone 16 lat (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego)

  I. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Każda drużyna posiada swojego kierownika, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną. Kierownicy i kapitanowie zespołów zobowiązani są do dopilnowania, aby zawodnicy danego zespołu zapoznali się z obowiązującym regulaminem i zgodnie go przestrzegali. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z przyjęciem obowiązującego regulaminu przez uczestników zawodników.

  Zgłoszenia drużyn dokonuje się na kartach zgłoszeń dostępnych u Animatorów na obiekcie sportowym Orlik (osiedle Lubawskie, osiedle Lipowy dwór oraz w Hali Widowiskowo Sportowej) w Iławie lub telefonicznie 693-468-322.

  2. Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną .

  • W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

  • W przypadku obecności w drużynie osób niepełnoletnich, kierownik musi razem ze zgłoszeniem dostarczyć do organizatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział. Zgoda musi być na drukach dostępnych u organizatora.

  • Kierownik bierze odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie występujące w jego drużynie.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki

  • Biorący udział w rozgrywkach zawodnicy nie są objęci ubezpieczeniem NNW . Wszyscy biorą udział w Nocnym Turnieju Piłki Nożnej  na własną odpowiedzialność. Nikt nie będzie wnosił do Organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych na skutek udziału w Turnieju

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną odzież, obuwie i inne przedmioty pozostawione w udostępnionych szatniach lub na obiekcie.

  • Zawodnicy wchodzący w skład drużyny ponoszą odpowiedzialność za udowodnione szkody i zniszczenia wyrządzone swoim działaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z urządzeń i wyposażenia zarówno w szatniach jak i na boisku

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych

  1. Ustala się wpisowe w wysokości 80zł od drużyny, które należy uiścić w biurze zawodów (Orliku) przed rozpoczęciem zawodów. Kwota wpisowego zostanie w całości przeznaczona na nagrody. Organizator rozgrywek zapewnia: boisko do gry ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, szatnie i sprzęt sportowy (piłki, znaczniki) oraz sędziego zawodów.

  • Czas trwania spotkania 2×8 minut ze zmianą stron.

  • Mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.

  • Zdekompletowanie drużyny podczas meczu do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek).

  • Zawodnicy nie mogą grać z wkręcanymi korkami. Dopuszczalne są mniejsze wkręty gumowe.

  • Spotkania rozgrywane są tylko piłką organizatora. Możliwość rozegrania spotkania piłką jednej z drużyn po zaakceptowaniu przez rywali oraz sędziego.

  • Drużyna liczyć może max 10 zawodników, którzy ukończyli 18 lat (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

  • W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Nie dopuszcza się wymiany, wypożyczania zawodników pomiędzy ekipami.

  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.

  • Wymaga się od zawodników biorących udział w rozgrywkach okazania dowodu tożsamości.

  • Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania bądź w przerwie meczowej. Organizator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia dowodów tożsamości, karty zgłoszeń.

  • Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie drużyn, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.

  • Zgłoszone zastrzeżenie które okaże się faktem organizator ma prawo ukarać drużynę walkowerem z jednoczesnym skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek. Jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę na nie przyznanie walkowera wynik pozostaje bez zmian.

  • Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem należą do interpretacji przez organizatora.

  • Nie stosuje się spalonych.

  • Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż ), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

  • Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. oraz w innych przedmiotach, które w ocenie sędziego lub organizatora mogą być niebezpieczne

  Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary za udział w Turnieju oraz nagrody.

  1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

   1.Dokładny system rozgrywania zostanie podany po upływie terminu zgłoszeń jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn

   2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt

  O kolejności w tabeli decyduje:
  – ilość zdobytych punktów,
  – wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami
  – ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,
  – ilość zdobytych goli w turnieju,
  – dodatkowy mecz.

  1. Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników. Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę zawodników, uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów.

   4. Zawodnicy powinni posiadać stroje i obuwie sportowe (nie dopuszczone jest obuwie z metalowymi wkrętami)

  2. W przypadku stwierdzenia udziału zawodnika nie zgłoszonego do danej drużyny, lub też po spożyciu alkoholu sędzia lub organizator ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub nawet drużyny z rozgrywek.

  3. Jeśli w czasie spotkania, któryś z graczy wykazywać się będzie agresją, lub chamskim i wulgarnym zachowaniem sędzia lub organizator może ukarać go dyskwalifikacją z udziału w turnieju a w wyjątkowych sytuacjach zdyskwalifikowana może być nawet cała drużyna.

   

  III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
  •weryfikacji wyniku meczu,
  •dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
  2. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek.
  4. Zawodnicy zobowiązani są do włożenia znaczników zapewnianych przez organizatora (nie obowiązuje drużyn występujących w jednolitych strojach piłkarski z widocznymi numerami)

  1. Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

   Przepisy gry:

  2. Mecze trwają 2x 8 minut z max. 2 minutową przerwą.

  3. Drużyny grają po 6 zawodników w tym bramkarz

  4. Zmiany zawodników w czasie meczu odbywają się na zasadach hokejowych z bocznej linii boiska ( w wyznaczonych sektorach.)

  5. Bramkarz może łapać piłką w polu bramkowym. Po wyjściu piłki za linie końcową bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą.

  6. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie wg interpretacji sędziego.

  7. Obowiązują rzuty rożne z narożnika boiska.

  8. Przy rzutach wolnych zawodnicy stoją 5 m od piłki.

  9. Aut wybijany jest nogą z linii bocznych boiska.

  10. Za grę niedozwolona – wykluczeniem z gry na 2-5 minuty, kara meczu, lub wykluczenie z gry w całym turnieju.

  11. Jeżeli drużyna grając w osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany 2 lub 5 minutami powraca do gry. ( Jeżeli przebywają dwaj lub trzej zawodnicy na ławce kar to po bramce wraca jeden zawodnik na pole gry – dłużej odbywający karę)

  12. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN