• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Iławska Liga Futsalu

  Pobierz pliki

  Wniosek o zmianę terminu meczu
  Protokół meczowy Iławskiej Ligi Futsalu
  Oświadczenie zawodnika pełnoletniego
  Oświadczenie zawodnika niepełnoletniego
  Formularz zgłoszeniowy

  REGULAMIN ROZGRYWEK IŁAWSKIEJ LIGI FUTSALU

  SEZON 2016/2017

  1. Cel: popularyzacja futsalu w Iławie oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Iławy w Futsalu.

  2. Organizator: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, zwane dalej „Organizatorem”.

  Organizator jest najwyższym organem nadzorującym rozgrywki, który:
  a) stoi na straży Regulaminu oraz dba, by jego postanowienia były należycie przestrzegane;
  b) opracowuje terminarz spotkań;
  c) weryfikuje wyniki spotkań;
  d) rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek;
  e) prowadzi ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.

  3. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie, ul. Niepodległości 11 B

  4. Termin: od 20 listopada 2016 r. do lutego 2017 r.
  Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem ustalonym najpóźniej 7 dni przed inauguracją rozgrywek. Terminarz zawiera dzień rozegrania spotkań oraz godzinę.
  Termin rozegrania spotkania może być zmieniony na pisemną prośbę jednej z drużyn,wniesioną do Iławksiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji przez kierownika bądź kapitana drużyny. Zespół zwracający się o zmianę terminu, zobowiązany jest:
  – wskazać przyczynę przełożenia spotkania,
  – zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania spotkania (termin rozegrania spotkania nie może przekraczać 7 dni przed i po oficjalnym terminie zawartym w terminarzu Iławskiej Ligi Futsalu),
  – uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie! (druk dostępny w ICSTiR),
  – zabezpieczyć halę sportową oraz obsługę sędziowską i związane z tym pełne koszty,
  – dostarczyć do siedziby ICSTiR protokół meczowy z pełną statystyką meczową, podpisany prze obie strony w terminie nie przekraczającym j.w. (nie dotrzymanie terminów i wyżej wymienionych punktów będzie skutkowało przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnika),Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane.

  W sytuacji kiedy drużyna przeciwna wyrazi zgodę przełożenia spotkania na piśmie i nie stawi się w umówionym wcześniej terminie, mecz zostanie rozstrzygnięty walkowerem na korzyść drużyny wnioskującej o przełożenie meczu.
  Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub w wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

  5. Wpisowe: 1000 zł od drużyny, płatne do 20 listopada 2016 r. u organizatora lub na konto:
  Bank Millennium SA o/Iława 95 1160 2202 0000 0000 4277 4154
  z dopiskiem „Iławska Liga Futsalu – Sezon 2016/2017”

  6. Do rozgrywek zostają dopuszczone zespoły, które w terminie ustalonym przez Organizatora:
  a) przedstawią pisemne zgłoszenie „Formularz zgłoszeniowy”, które zawiera: dokładną nazwę drużyny; imiona, nazwiska, PESEL, adres zamieszkania i podpis zawodników; imię i nazwisko oraz numer telefonu przedstawiciela drużyny;
  b) przedstawią aktualne badania lekarskie zawodników lub oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i nie występowaniu przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uczestnictwa w rozgrywkach na własną odpowiedzialność;
  c) w określonym terminie dokonają wpłaty wpisowego u Organizatora.

  7. W Iławskiej Lidze Futsalu mogą uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni i zrzeszeni we wszystkich klasach rozgrywkowych.
  W przypadku zawodnika niepełnoletniego wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów oraz numer dowodu osobistego ojca, matki lub prawnego opiekuna. Wszystkie dane powinny być dostarczone Organizatorowi przed pierwszym meczem.

  8. Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków podczas rozgrywek Iławskiej Ligi Futsalu.

  9. System rozgrywek:
  a) rozgrywki prowadzone są w I lidze podzielonej na dwie grupy A i B, które rozegrają dwie rundy zasadniczą oraz pucharową
  – w rundzie zasadniczej gra się systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż (dotyczy obu grup)
  – po rozegraniu rundy zasadniczej zespoły rozegrają rundę pucharową (jeden mecz) zaczynając od ćwierćfinałów wg. zajmowanego miejsca w grupie:
  – miejsca 1-4 w grupach A i B będą rywalizowały w ćwierćfinałach o miejsca 1-8,
  – miejsca 5-8 w grupach A i B będą rywalizowały w ćwierćfinałach o miejsca 9-16,
  – pozostałe mecze: półfinały oraz finały będą rozgrywane wg. „klucza” dostępnego w terminarzu rozgrywek Iławskiej Ligi Futsalu sezon 2016/2017
  – po rozegraniu rundy zasadniczej wszystkie kartki zostaną anulowane.

  10. Czas gry: 2 x 10 minut, czas zatrzymywany

  11. Postanowienia ogólne:
  a) drużyna składa się maksymalnie z 16 zawodników wpisanych do „Formularza zgłoszeniowego”;
  b) „Formularz zgłoszeniowy” oraz oświadczenia indywidualne stanowią załączniki do Regulaminu;
  c) jeżeli drużyna zgłosiła na liście mniej niż 16 zawodników, może w trakcie trwania rozgrywek uzupełnić listę zawodników do pełnej 16-tki, do 10 spotkania rozgrywanego przez daną drużynę, tylko o takich zawodników, którzy nie byli wpisani na listach w innych drużynach I ILF i spełniają wymagania niniejszego Regulaminu; od 10 spotkania rozgrywanego przez daną drużynę składu zmieniać nie można;
  d) jednocześnie w grze bierze udział 5 zawodników (w tym bramkarz),minimalna ilość graczy do przystąpienia do meczu to 4 zawodników;
  e) zmiany zawodników w czasie meczu mogą następować dowolnie („lotne” oraz w czasie przerw) z wyznaczonych sektorów boiska, łącznie z bramkarzem, który musi odróżniać się kolorem koszulki od całego zespołu;
  f) na ławce rezerwowych przebywają wyłącznie trener, kierownik i wpisani do protokołu meczowego zawodnicy drużyny rozgrywającej aktualnie spotkanie; za niedostosowanie się do tego przepisu zawodnik wchodzący zostanie ukarany żółtą kartką (niesportowe zachowanie);
  g) zawodnik wchodzący może wejść na boisko w strefie zmian dopiero wtedy, gdy boisko opuści gracz schodzący również w strefie zmian;
  h) piłka jest w grze, gdy znajduje się w polu oznaczającym boisko do gry w piłkę ręczną i wcześniej nie opuściła placu gry, tj. nie wyszła poza linię bramkową lub autową;
  i) z rozpoczęcia gry nie może być zdobyta bramka;
  j) w przypadku odbicia się piłki od sufitu lub innej rzeczy nad boiskiem (np.linki) następuje wznowienie gry wprowadzeniem piłki z autu z najbliższego punktu gdzie piłka dotknęła sufitu, wykonywanym przez drużynę przeciwną;
  k) w polu karnym nie wykonuje się żadnych rzutów wolnych; w przypadku, gdy nastąpiło przewinienie w obrębie pola karnego, za które sędzia dyktuje rzut wolny pośredni przeciwko drużynie broniącej się, wycofuje się piłkę na 6 metr od bramki, w pobliżu miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie;
  l) rzut karny wykonywany jest z linii 6 metrów od bramki; przy wykonywaniu rzutów karnych zawodnicy obu drużyn muszą zachować odległość co najmniej 5 m o piłki; wykonywanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego;
  ł) czas wznowienia gry wynosi 4 sekundy;
  m) w lidze obowiązuje zasada fauli akumulowanych (liczone rzuty wolne bezpośrednie); po 4 faulu (i każdym kolejnym) w każdej połowie meczu będzie dyktowany tzw. przedłużony rzut karny z 10 metra, z dowolnego punktu od bramki (bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości co najmniej 5 metrów od piłki);
  n) pole karne wyznacza linia pola bramkowego według przepisów gry w piłkę ręczną;
  ń) w momencie wykonywania rzutu z autu (aut wykonywany jest nogą) wykonawca częścią jednej stopy znajduje się na linii bocznej lub na podłożu na zewnątrz linii bocznej, a piłka musi leżeć nieruchomo na podłożu, w miejscu gdzie przekroczyła linię boczną, na zewnątrz pola gry w odległości maksymalnie do 25 cm od tego miejsca;
  o) wznowienie gry od bramki przez bramkarza wykonywane jest z dowolnego miejsca pola karnego, piłka wprowadzana jest do gry ręką;
  p) w przypadku wznowienia gry rzutem od bramki, bramkarz nabiera praw do ponownego zagrania piłki dopiero, gdy zostanie ona dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą (np. rzut wolny); bez znaczenia jest miejsce, na której połowie pola gry znajduje się bramkarz w momencie powtórnego zagrania – przejście przez piłkę linii środkowej nie daje uprawnień do zagrania (powyższe dotyczy także tzw. „lotnego bramkarza”);
  r) w przypadku gdy bramkarz zagra piłkę z akcji (nie z rzutu od bramki) nabiera on prawo do powtórnego zagrania piłki dopiero na połowie przeciwnika lub gdy zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą (powyższe dotyczy także tzw. „lotnego bramkarza”);
  s) w przypadku, gdy bramkarz otrzymał piłkę bezpośrednio z rzutu z autu lub rzutu wolnego będąc na połowie przeciwnika, może zagrywać piłkę dowolną ilość razy; gdy z tej samej akcji piłka znajdzie się na własnej połowie, bramkarz może zagrać piłkę raz (z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż przez 4 sekundy), powtórne zagranie na własnej połowie jest niedozwolone z zastrzeżeniem, że nie została wcześniej dotknięta przez przeciwnika (interpretacja zagrania jest identyczna w przypadku, gdy bramkarz wrócił z piłką na własną połowę zaatakowany przez przeciwnika);
  t) w czasie wykonywania rzutu karnego (z 6 m) bramkarz drużyny broniącej musi znajdować się na linii bramkowej;
  u) podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki;
  w) gdy przy wykonywaniu rzutu wolnego pośredniego piłka wpadnie do własnej bramki nie dotykając żadnego zawodnika bramka nie będzie uznana, a gra zostaje wznowiona rzutem z rogu dla drużyny przeciwnej;
  x) drużyna wykonująca rzut z autu, rzut wolny lub rzut z rogu nie musi czekać na gwizdek sędziego, chyba że wykonawca reklamuje sędziemu nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, wtedy sędzia po ustawieniu zawodników broniących daje sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia gry;
  y) z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki;
  z) zobowiązuje się kapitana drużyny do podpisania protokołu po każdym zakończonym meczu.
  Uwaga: zabrania się atakowania wślizgiem piłki będącej w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika; każde takie przewinienie karane będzie rzutem wolnym bezpośrednim, a w szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry (zakaz gry wślizgiem nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym).

  Przewinienia karane rzutem wolnym bezpośrednim za:
  •kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika;
  •podstawienie nogi przeciwnikowi powodujące jego upadek;
  •atak na przeciwnika (z tyłu , barkiem itp.);
  •rozmyślne zatrzymanie przeciwnika rękami lub ciałem;
  •rozmyślne zagranie piłki ręką;
  •wślizg zawodnika (zależnie od tego czy był prawidłowy czy też nie) nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym;
  •unoszenie zbyt wysoko nogi (powyżej biodra przeciwnika, jeżeli zaistniał kontakt);
  •pochylenie zbyt nisko głowy (poniżej biodra pracownika, jeżeli zaistniał kontakt);
  •atak na piłkę nogą wyprostowaną do przodu (nakładka, jeżeli zaistniał kontakt).

  Przewinienia karane rzutem wolnym pośrednim za:
  •wybicie lub usiłowanie wybicia piłki nogą lub głową z rąk bramkarza;
  •utrudnianie bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry;
  •utrudnianie wprowadzenia piłki do gry, będzie karane upomnieniem, a następnie żółtą kartką, atakowanie bramkarza w polu karnym;
  •słowne przekleństwa lub czynne wyrażanie swego niezadowolenia z decyzji sędziego, dotknięcie lub złapanie piłki przez bramkarza po zagraniu od własnego partnera (po wybiciu piłki od bramki przez bramkarza niedozwolone jest ponowne zagrywanie piłki z bramkarzem (wyjątek stanowi wyjście bramkarza lub innego zawodnika zamienionego z bramkarzem na połowę przeciwnika i dowolna gra);
  •niesportowe zachowanie;
  •opóźnienie wznowienia gry (4 sekundy);
  •nie zachowanie wymaganej odległości przy wznawianiu gry – 5 m.

  Za przewinienia w grze sędzia będzie stosować następujące kary:
  – ostrzeżenie ustne;
  – upomnienie (żółta kartka), natomiast 2 żółta kartka w jednym meczu wyklucza z gry do końca meczu i grę w osłabieniu prze 2 minuty;
  – wykluczenie z gry (czerwona kartka), zawodnik opuszcza boisko i automatycznie jest w tym meczu odsunięty od gry jak i jednym następnym meczu, dodatkowo drużyna gra przez 2 min. w osłabieniu; komisja dyscyplinarna ligi wyznaczona przez organizatora za niesportowe zachowanie, może wykluczyć zawodnika na więcej niż 1 mecz, do wykluczenia z rozgrywek włącznie; trzecia żółta kartka otrzymana w kolejnych meczach powoduje odsunięcie od jednego (następnego) meczu, szósta żółta kartka – odsunięcie od dwóch meczów, itd.;

  12.Postanowienia szczegółowe:
  a) gdy drużyna grając w osłabieniu straci bramkę może uzupełnić skład,natomiast gdy drużyna grając w osłabieniu strzeli bramkę to gra toczy się dalej do końca kary;
  b) każdy zespół ma prawo do wzięcia 2 przerw po 30 sekund – po jednej w każdej połowie meczu; drużynie przysługuje czas w momencie, gdy jest w posiadaniu piłki, ale sama piłka znajduje się poza grą;
  c) syrena kończąca każdą część połowy meczu nie kończy rozpoczętej akcji, decyzję podejmuje sędzia zawodów kończąc gwizdkiem niedokończoną akcję;
  d)drużyny mogą zgłaszać swoje protesty lub wnioski wyłącznie na piśmie najpóźniej 60 minut po zakończeniu spotkania do Organizatora w celu ich rozstrzygnięcia; wynik rozpatrzenia zgłoszonego protestu będzie dostarczony na piśmie najpóźniej w dniu rozgrywania następnej kolejki; wszystkie sporne sprawy i niejasności rozstrzyga Organizator przy udziale komisji oraz sędziego głównego meczu; postanowienia Organizatora i komisji są ostateczne;
  e) wszystkie drużyny obowiązują jednolite stroje ze stałymi (potwierdzonymi na liście) numerami na koszulkach;
  f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie na terenie hali sportowej podczas prowadzenia rozgrywek;
  g) godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia spotkania; niestawienie się drużyny w podanym terminie (spóźnienie) na boisku, skutkuje przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej lub w przypadku niestawienia się obu drużynwalkowera obustronnego; walkower skutkuje dopisaniem drużynie (bądź drużynom w przypadku walkowera obustronnego) po stronie bramek straconych w rozgrywkach 5 trafień;
  h) każdej drużynie w całych rozgrywkach przysługują trzy walkowery; czwarty będzie skutkował usunięciem z rozgrywek bez zwrotu wpisowego;
  i) w przypadku rozegrania przez drużynę usuniętą z rozgrywek mniej niż 50% spotkań w rozgrywkach, wyniki spotkań z jej udziałem zostaną anulowane; w przypadku rozegrania 50% + 1 spotkanie, wyniki spotkań z jej udziałem zostaną zachowane;
  j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udziału w turnieju;
  k) uczestnik bierze udział w rozgrywkach dobrowolnie i sam ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na boisku i konsekwencje wynikłe z uczestnictwa;
  l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione w szatni podczas trwania rozgrywek;
  m) ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora;
  n) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

  13. Punktacja
  •zwycięstwo – 3 pkt.
  •remis – 1 pkt.
  •porażka – o pkt.

  14. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
  a)liczba zdobytych punktów
  b)bilans bezpośrednich spotkań
  c)różnica bramek
  d)większa ilość zdobytych bramek
  e)rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami

  15. Nagrody W lidze przyznawane będą nagrody drużynowe i indywidualne dla:
  a)najlepszych zespołów
  b)najlepszego zawodnika
  c)najlepszego bramkarza
  d) króla strzelców
  Przewiduje się przyznanie dodatkowych wyróżnień.