• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie: Instruktor ds. Sportu – informacja o wyniku naboru

  Lipiec 23, 2019 |

  Informacja z dnia 23.07.2019 r. 
  o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Inspektor ds. sportu
  w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

      Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze w dniu 22.07.2019 r. wybrany został Pan Łukasz Gurowski z Iławy.

  Uzasadnienie: W dniu 22.07.2019 r. w wyniku oceny rozmowy rekrutacyjnej oraz dokumentów i posiadanych kwalifikacji uzyskał największą ilość punktów.

  Z poważaniem

  Z-ca Dyrektora ICSTiR
  Krzysztof Mądry

  Informacja z dnia 23.07.2019 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. sportu

  _________________________________

  Informacja Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 12.07.2019 r.
  w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  „Inspektor ds. sportu” w ICST i R
  w wymiarze 1 etatu ogłoszonego w dniu 28-06-2019 r.

  Informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej na ww. wolne stanowiska urzędnicze, zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

  L.p.

  Imię nazwisko Miejsce zamieszkania
  1. Weider Dariusz 14-200 Iława
  2.  Gurowski Łukasz 14-200 Iława

  Dyrektor ICSTiR

  Wojciech Żmudziński

  Informacja Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 12.07.2019 r.
  w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  „Inspektor ds. sportu” w ICST i R

  _________________________________

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji z dniem  28-06-2019 r.
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  Inspektora ds. sportu
  w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie
  w wymiarze 1 etatu

  I. Adres jednostki: Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji,
  Niepodległości 11 B, 14-200 Iława, tel. 89 644 85 39, hala_sportowa@wp.pl

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  II. Liczba lub wymiar etatów:  1 etat

   III. Wykształcenie: wyższe

   IV. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Staż pracy – minimum 2 lata.
  3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  V. Wymagania dodatkowe:

  1. Preferowane wykształcenie o kierunku wychowanie fizyczne.
  2. Znajomość zagadnień dotyczących sportu.
  3. Umiejętność organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
  4. Znajomość przepisów gier sportowych.
  5. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawa o sporcie, ustawa o pracownikach samorządowych.
  6. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office.
  7. Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.
  8. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
  9. Predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy.

  VI. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

  1. Organizacja i przeprowadzanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez ICSTiR.
  2. Inicjowanie imprez sportowych.
  3. Wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  4. Bieżąca obsługa klientów.
  5. Obsługa urządzeń biurowych.
  6. Opieka nad mieniem będącym w zarządzie ICSTiR.
  7. Prawo jazdy kat. B

   VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy ( do pobrania: załącznik nr 1pdf)
  2. List motywacyjny.
  3. V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska).
  4. Kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
  5. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zatrudnienia. (potwierdzające wymagany staż pracy).
  6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska. (druk oświadczeń pkt 6-8 w załączniku nr 2 pdf)
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 3 pdf)

   VIII. Inne

  Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Miasta  Iławy,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  IX. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

   Pierwszy etap – kwalifikacja formalna.

  Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

  Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i które zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona z Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR,
  ul. Niepodległości 11B

   Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są
  o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych
  w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

  Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

  Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP, stronie www Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR, ul. Niepodległości 11B

  X. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju 

  nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Inspektor ds. sportu”  w ICSTiR.

   Oferty należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10-07-2019 r. do godz. 15.00.

   Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony
  w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.umilawa.pl/), stronie  ICSTiR (www.sport-ilawa.pl) w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
  ul. Niepodległości 11B

  Informacje dodatkowe

  Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

  1. Informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.

  ZAŁĄCZNIK 1

  ZAŁĄCZNIK 2

  ZAŁĄCZNIK 3