• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie: ICSTIR(H).271.2.2017 „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”

  Grudzień 6, 2017 |

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

   dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

  Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie

  prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
  zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  Znak postępowania: ICSTIR(H).271.2.2017

  1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

  2. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu ICSTIR(H).271.2.2017

  3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ICSTR(H).271.2.2017

  4Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ICSTIR(H).271.2.2017